Κυριακή 12 Ιουνίου 2011

ΣΥΡΑ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ Μ΄ΟΝΕΙΡΟ : Το υπό ανέγερση 1ο Νηπιαγωγείο Ερμούπολης είναι αυθαίρετο

Θεωρούμε ουσιαστικό συστατικό της δημοκρατίας την τεκμηριωμένη πληροφόρηση. Δεν είναι δυνατόν να  γίνεται διάλογος, ακόμα και να συγκρίνουν οι συνδημότες μας τις αντίθετες περί τούτου πολιτικές, της «Ερμού-Πόλης» και του Δήμου Ερμούπολης,  χωρίς να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα του αντικειμένου που μας απασχολεί (δεδομένα, γεγονότα, διαδικασίες, κλπ). Ας ξεκινήσουμε λοιπόν  από ένα σύντομο ιστορικό της υπόθεσης ανέγερσης του 1ου Νηπιαγωγείου:

Συνοπτικά:
Το υπό ανέγερση 1ο Νηπιαγωγείο Ερμουπόλης είναι αυθαίρετο και ως αυθαίρετο θα μπορούσε να κατεδαφιστεί.
-          Η μελέτη που εγκρίθηκε από την Πολεοδομία αφορά «επισκευή και ανακατασκευή υπάρχοντος κτηρίου», ενώ βλέπουμε όλοι ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει σε κατεδάφιση και ανέγερση νέου κτηρίου.
-          Το έργο δεν έχει χωροθετηθεί και δεν υπάρχουν (όπως αποδεικνύει το φύλλο της εκδοθείσας αδείας), στατική μελέτη,  μελέτη πυροπροστασίας – γεγονός εξαιρετικά σοβαρό μια και πρόκειται για τη ζωή και την ασφάλεια των παιδιών μας. Επίσης δεν υπάρχουν πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και απόσπασμα κτηματολογίου, ούτε η απαιτούμενη από το Νόμο έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού.
-          Καταστρατηγούνται οι όροι δόμησης και οι πολεοδομικές διατάξεις: Στο υπό ανέγερση κτήριο υπάρχει υπέρβαση 20% της κάλυψης του οικοπέδου και 40% της δόμησης.
-          Με αποκατάσταση του υπάρχοντος κτιρίου και μετατροπή του σε νηπιαγωγείο, το κόστος δε θα ξεπερνούσε τις 300.000  ΕΥΡΩ ενώ τώρα αν ολοκληρωθεί η κατασκευή του (και υποθέσουμε ότι δεν κατεδαφιστεί ως αυθαίρετο) το κόστος θα ξεπεράσει τις 600.000 €.
-          Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να δίνει το παράδειγμα μιας ευνομούμενης πολιτείας.
-          Είναι ανάγκη να καταδικαστούν τα φαινόμενα ολοκληρωτικής συμπεριφοράς

Αναλυτικά:
1.Το 1997 το ελληνικό δημόσιο ανταλλάσσει δύο ακίνητά του με το ακίνητο της οδού Κωνσταντινουπόλεως, προκειμένου να το παραχωρήσει στη Μέση Εκπαίδευση ως αυλή για το Α΄ Γυμνάσιο.
2. Το 2001 ο Δήμος Ερμούπολης αποφασίζει να καταλάβει το ακίνητο της οδού Κωνσταντινουπόλεως, εντός του οποίου υπάρχει και το ισόγειο μιας πρώην διώροφης κατοικίας, για να οικοδομήσει το 1ο Νηπιαγωγείο Ερμουπόλης.
3. Για το σκοπό αυτό ανατίθεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να εκπονήσει την απαιτούμενη  μελέτη. Η Τεχνική Υπηρεσία εκπονεί μια μελέτη που αφορούσε σ’ένα νέο εκ θεμελίων διώροφο κτήριο.
4. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερμούπολης, και ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, ονομάζουν, «βαπτίζουν» αυτήν τη μελέτη του νέου διωρόφου κτηρίου, «Μελέτη επισκευής και ανακατασκευής υπάρχοντος κτηρίου», παρόλο που ήταν προφανές ότι το υπάρχον ισόγειο δεν είχε την παραμικρή μορφολογική λειτουργική και δομική ομοιότητα και σχέση με τη μελέτη του νέου διώροφου κτηρίου.
5. Ο φάκελος της μελέτης του νέου κτηρίου υπό τον τίτλο «Επισκευή και ανακατασκευή υπάρχοντος κτηρίου» συμπληρώνεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, (που τελικά ήταν ελλιπή), και κατατίθεται στην Πολεοδομία Σύρου. Ο Αιτών τη χορήγηση της οικοδομικής αδείας ήταν ο Δήμος Ερμούπολης και όχι το ελληνικό Δημόσιο!! (ιδιοκτήτης του οικοπέδου είναι η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου). Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και απόσπασμα κτηματολογίου δεν υπήρχαν. Παρ’όλα αυτά ο φάκελος της μελέτης έγινε δεκτός από την Πολεοδομία.
6. Ελέγχεται (;) το τοπογραφικό διάγραμμα, οι όροι δόμησης, εγκρίνονται, (;!!) και διαβιβάζεται η μελέτη στο ΣΧΟΠ αντί στο ΥΠΠΟ, όπως όφειλε,  για μορφολογικό έλεγχο.
7. Τα μέλη του ΣΧΟΠ εγκρίνουν τη μελέτη του νέου διώροφου κτηρίου ως επισκευή και ανακατασκευή υπάρχοντος κτηρίου.
Δεν αντελήφθησαν και δεν παρατήρησαν ότι η αποτύπωση του υπάρχοντος ισογείου, το φωτογραφικό υλικό κ.λ.π., δεν είχαν την παραμικρή ομοιότητα με την προτεινομένη μελέτη και κυρίως ότι δεν συμπεριλαμβανόταν στα σχέδια; Δεν υπήρχε, δεν είχε υποβληθεί το σχέδιο, των τμημάτων που όφειλαν να επισκευαστούν και εκείνων που θα ανακατασκευαστούν.
8. Ο φάκελος διαβιβάζεται εκ νέου στην Πολεοδομία Σύρου, γίνεται (;) ο περαιτέρω έλεγχος και η Πολεοδομία χορηγεί το 2002 την οικοδομική άδεια, χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη έγκριση από το ΥΠΠΟ, η χωροθέτηση του έργου, στατική μελέτη και χωρίς να υπάρχει μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας.
9.Ο Δήμος Ερμούπολης δημοπρατεί το έργο (2006). Όμως στα τεύχη της δημοπρασίας δεν υπάρχει καμιά εργασία επισκευής και ανακατασκευής κτηρίου. Όλα τα σχετικά άρθρα της δημοπρασίας αφορούσαν εργασίες κατεδάφισης του υπάρχοντος κτηρίου, μεταφορά των  υλικών κατεδάφισης, εκβραχισμούς και εκσκαφές για θεμελίωση του νέου κτηρίου, καθώς και εργασίες ανέγερσης του νέου κτηρίου με οπλισμένο σκυρόδεμα.
10. Γίνεται εγκατάσταση του εργολάβου και κατεδαφίζεται το υπάρχον κτίσμα, αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για την ανέγερση και τη θεμελίωση του νέου κτηρίου, χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση από το ΥΠΠΟ και χωρίς να έχει χορηγηθεί οικοδομική άδεια κατεδάφισης
11.Καταγγέλεται η παράνομη κατεδάφιση του κτηρίου. Διακόπτονται οι οικοδομικές εργασίες και η Πολεοδομία Σύρου  επιβάλλει τελεσιδίκως πρόστιμο στο Δήμο Ερμούπολης (2006).
12. Ο Δήμος Ερμούπολης καταρτίζει νέο φάκελο, αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας και τον υποβάλει στην Πολεοδομία Σύρου. Αιτείται η αναθεώρηση της προηγούμενης οικοδομικής άδειας «ως προς τον τίτλο»: θα λέγεται τώρα μόνο «ανακατασκευή κτηρίου». Επί πλέον με την αναθεώρηση θα νομιμοποιείται (;) και η κατεδάφιση του κτηρίου!! Όπως και στην προηγούμενη υποβολή του φακέλου έτσι και τώρα δεν συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, και ο αιτών είναι πάλι ο Δήμος Ερμούπολης και όχι το ελληνικό Δημόσιο!
13. Ο φάκελος, ο οποίος θα έπρεπε  ήδη πριν την έκδοση της 1ης αδείας να έχει  διαβιβαστεί στο ΥΠΠΟ για μορφολογικό έλεγχο, διαβιβάζεται για άλλη μια φορά στο ΣΧΟΠ.
Τα μέλη του ΣΧΟΠ εγκρίνουν την αναθεώρηση της μελέτης ως «προς τον τίτλο», εγκρίνουν την νομιμοποίηση της κατεδάφισης(;), χωρίς βέβαια πάλι να έχουν υποβληθεί σχέδια και στοιχεία, φωτογραφικό υλικό που να αποδεικνύεται ότι το νέο διώροφο κτήριο είναι ανακατασκευή κάποιου προγενέστερου κτηρίου. Η μελέτη στη συνέχεια διαβιβάζεται στην Πολεοδομία Σύρου.
14. Η πολεοδομία Σύρου εγκρίνει την μελέτη αναθεώρησης «ως προς τον τίτλο» και νομιμοποιεί (;) την   κατεδάφιση, παρόλο που δεν υπάρχει η έγκριση του ΥΠΠΟ, πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, απόσπασμα κτηματολογίου, στατιστική μελέτη  παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας. Και βέβαια δεν υπάρχει κανένα σχέδιο και στοιχεία ανακατασκευής (2007).
15. Ο Δήμος Ερμούπολης, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα, αποφασίζει τη νέα δημοπράτηση του έργου. Εγκαθίσταται ο νέος εργολάβος και αρχίζουν νέοι εκβραχισμοί και νέες εκσκαφές.
16. Γίνεται νέα καταγγελία για χορήγηση χωρίς τα απαιτούμενα και νόμιμα στοιχεία οικοδομικής άδειας και εκτέλεση εργασιών που δεν ανταποκρίνονται στην οικοδομική άδεια προς την Πολεοδομία, το Νομάρχη Κυκλάδων, το Α.Τ., την Εισαγγελία Πρωτοδικών και το ΥΠΠΟ. Ουδεμία ανταπόκριση.
17. Κατατίθεται μήνυση κατά παντός υπευθύνου (Ιούνιος 2009) για χορήγηση παράνομης οικοδομικής αδείας και εκτέλεση αυθαίρετων οικοδομικών εργασιών και, επειδή συνεχίζονται οι οικοδομικές εργασίες, κατατίθεται προσφυγή στο ΣτΕ.
18. Όταν περατώθηκε ο φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα του διώροφου κτηρίου, το ΥΠΠΟ διαβιβάζει έγγραφο προς την Πολεοδομία Σύρου που την ενημερώνει ότι για τη χορήγηση της οικοδομικής αδείας απαιτείται και έγκριση από το ΥΠΠΟ (Ιούλιος 2009) .
19. Η Πολεοδομία Σύρου δίνει εντολή να διακοπούν οι οικοδομικές εργασίες (Ιούλιος 2009), οι οποίες πράγματι διακόπτονται.
20. Ο Δήμος Ερμούπολης υποβάλλει «κάποια» μελέτη στο ΥΠΠΟ, στην Εφορία Νεωτέρων Μνημείων, προς έγκριση.
21. Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες που έχουμε, και γι’αυτό δεν θα τις σχολιάσουμε, η Εφορία Νεωτέρων  Μνημείων με θετική εισήγηση διαβίβασε τη μελέτη στο Τοπικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων για την απαιτούμενη γνωμοδότηση. Το Τοπικό Συμβούλιο στη Συνεδρίαση της 10ης Αυγούστου 2009, γνωμοδότησε θετικά, (ενέκρινε την μελέτη) διότι «η μελέτη αντιμετωπίζει επιτυχώς όλα τα ζητήματα της επισκευής» ;;!!. Όμως η Εφορία Νεωτέρων Μνημείων παρόλο ότι ήταν θετική η γνωμοδότηση του Τ.Σ.Ν.Μ., παρόλο ότι η ίδια είχε κάνει θετική εισήγηση προς το ΤΣΝΜ, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, απ’ότι γνωρίζουμε, δεν έχει εγκρίνει τη μελέτη.

Οι μέχρι σήμερα πράξεις και αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής που αναμφίβολα φαντάζουν αδιανόητες για ένα πολίτη αυτής της πόλης σε περίπτωση που θελήσει να οικοδομήσει μέσα στην Ερμούπολη, διεκπεραιώνονται με αμφίβολες νομικά διαδικασίες που ολοκληρώνονται σε απίστευτα γρήγορους χρόνους (εντός 4 ημερών), κάτι που για τον απλό πολίτη θα απαιτούσε μήνες ταλαιπωρίας.  Η ισονομία στο μεγαλείο της! Και μάλιστα από μια Δημοτική Αρχή που θα έπρεπε να είναι θεματοφύλακας της έννομης τάξης, ενώ, ως γνωστόν, την επικαλείται όποτε τη «συμφέρει».

Μετά από όλα αυτά μάς δημιουργεί αρκετές απορίες η συζήτηση που έγινε στις 12 Οκτωβρίου 2009 στο Δημοτικό Συμβούλιο για το 1ο Νηπιαγωγείο. Όσα ειπώθηκαν και ό,τι ακολούθησε μετά τη συζήτηση. Απεδείχθει έτσι ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δε γνωρίζουν τι συμβαίνει με το 1ο Νηπιαγωγείο Ερμούπολης. Εκτός και αν γνώριζαν….
Αυτά που οφείλουν να συζητήσουν και να δώσουν μια απάντηση στους πολίτες αυτής της πόλης είναι:
1.       Γιατί βάπτισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο τη μελέτη της νέας διωρόφου οικοδομής, «επισκευή και ανακατασκευή» υπάρχοντος κτηρίου;
2.       Πώς χορηγήθηκε η οικοδομική άδεια χωρίς χωροθέτηση, χωρίς στατική μελέτη, χωρίς μελέτη πυροπροστασίας, χωρίς πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και απόσπασμα κτηματολογίου, χωρίς έγκριση του ΥΠΠΟ;
3.       Γιατί δε ζητήθηκε άδεια κατεδάφισης του υπάρχοντος κτηρίου, ή πιστοποίηση ετοιμόρροπου κτηρίου και βεβαίωση επικινδυνότητας;
4.       Σύμφωνα με ποιους νόμους, ποιες διατάξεις και ποια άρθρα αιτήθηκε και εγκρίθηκε η νομιμοποίηση κατεδάφισης κτηρίου;
5.       Πώς αιτήθηκε η χορήγηση της οικοδομικής αδείας από το Δήμο Ερμούπολης και πώς τη  χορήγησε η Πολεοδομία Σύρου, όταν υπάρχει υπέρβαση 20% της κάλυψης του οικοπέδου και 40% της δόμησης, όταν δηλ. καταστρατηγούνται προκλητικά οι όροι δόμησης και οι πολεοδομικές διατάξεις;
6.       Γιατί ανακοινώνει το ΥΠΠΟ, με τόση καθυστέρηση, ότι απαιτείται έγκριση της μελέτης και από αυτό, όταν έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα και όχι νωρίτερα.
7.       Ο κ. Δήμαρχος της Ερμούπολης δε γνώριζε ότι απαιτείται έγκριση από το ΥΠΠΟ; Είναι μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων από το 2000.
8.       Μήπως, εάν πράγματι επισκευαζόταν το υπάρχον κτήριο και ανακατασκευαζόταν ο όροφος με την αρμόζουσα εσωτερική και εξωτερική διαμόρφωση των χώρων θα μπορούσε να κατασκευαστεί νόμιμα το 1ο Νηπιαγωγείο πιο ευήλιο, με πιο άνετους χώρους, με πραγματική αυλή και με κόστος που δε θα ξεπερνούσε τις 300.000  Ευρώ ενώ τώρα αν ολοκληρωθεί η κατασκευή του και δεν κατεδαφιστεί ως αυθαίρετο, το κόστος του θα ξεπεράσει τις 600.000 Ευρώ;
9.       Μήπως το οικόπεδο δεν έπρεπε να δομηθεί, μήπως θα έπρεπε να παραμείνει ελεύθερος χώρος και να αναζητηθεί άλλο οικόπεδο ή κτήριο για το 1ο Νηπιαγωγείο;
10.    Μήπως η ανταλλαγή του οικοπέδου έγινε «στα χνάρια του Βατοπεδίου»;

Η συζήτηση όμως για το 1ο Νηπιαγωγείο και τα όσα επακολούθησαν θεωρούμε ότι είναι αρκετά επικίνδυνα και ανησυχητικά. Επικίνδυνα, γιατί αυξάνονται συνεχώς οι απόπειρες «εκφοβισμού» όσων τολμούν να εκφράσουν δημόσια μια διαφορετική άποψη. Διαχέεται στην τοπική κοινωνία της Σύρου ότι όποιος διαφωνεί με τα τεκταινόμενα στο νησί, όποιος έχει διαφορετικές απόψεις και ιδέες που ενοχλούν γίνεται στόχος, με πολύ πιθανά ανεξέλεγκτα αποτελέσματα.
Θυμίζουμε εδώ και λίγο καιρό την επίθεση του κ. Δημάρχου της Άνω Σύρου κατά των μελών της Ένωσης Πολιτών «Εύπλοια», επειδή διαμαρτυρήθηκαν για τις παράνομες αδειοδοτήσεις καταστημάτων: Τους χαρακτήρισε «ξένους που θέλουν να ερημώσουν την Άνω Σύρο».
Ξένο με πρωτόγνωρες επιθέσεις και παρεμβάσεις χαρακτήρισαν τον Τάκη Φωτόπουλο, «που θα κάνει καλά να τα μαζέψει και να φύγει από το νησί», γιατί τόλμησε να εκφράσει μια διαφορετική γνώμη σχετικά με το μοντέλο ανάπτυξης της Σύρου.
Πρόσφατα ειπώθηκε ότι για την καθυστέρηση των έργων ανακαίνισης, της Β’ κλειστής αίθουσας του ΑΚΔΕ φταίνε «κάποιοι μη Συριανοί που δεν ήθελαν να τελειώσει» το έργο.
Είναι όμως και ανησυχητικά τα όσα διαδραματίστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί η έλλειψη πραγματικού και ουσιαστικού διαλόγου που αντικαθίσταται με το «κυνήγι μαγισσών» και με μια απροκάλυπτα ολοκληρωτική νοοτροπία, συμπίπτει  με την τιμητική αναγνώριση του και χουντικού δημάρχου κ. Σ. Βαφία, δίνοντας το όνομά του σε οδό της Ερμούπολης, κάτι για το οποίο από έτη έχουμε δημοσίως αντιταχτεί.
Είναι επικίνδυνα και ανησυχητικά φαινόμενα, όπως αυτό του κ. προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού (το 1ο Νηπιαγωγείο στερείται αντίστοιχου Συλλόγου, οπότε τελεί, ας το δεχτούμε καλοπροαίρετα, «υπό κηδεμονία»), ο οποίος μετά από συνεννόηση με τον κ. Δήμαρχο, ως υπερευαίσθητος πολίτης, και μετά από μια προκλητική παραπληροφόρηση, ζητά από τους γονείς του 1ου Δημοτικού και του 1ου Νηπιαγωγείου να στραφούν εναντίον του Μ. Κατσουρού επειδή με τις πράξεις του παρεμποδίζει την αγαστή ολοκλήρωση του έργου. Εννοείται ότι ως «Ερμού-Πόλη» συμφωνούμε με τις ενέργειες και τις απόψεις του κ. Μ. Κατσουρού, καθώς καθ΄όλα είναι νόμιμες και προς το συμφέρον των συνδημοτών μας αλλά και του Δήμου, σε αντίθεση όπως αποδεικνύεται με εκείνες του Δήμου.
Με παρόμοιες μεθοδεύσεις ξεκίνησαν να αντιμετωπίζονται οι «αντιφρονούντες» σε κοινωνίες που κατέληξαν στον ολοκληρωτισμό.
Καλούμε τους Φορείς του νησιού, τις τοπικές οργανώσεις των Κομμάτων, των Σωματείων, τους δημοκρατικούς πολίτες του νησιού να καταδικάσουν τα φαινόμενα ολοκληρωτικής συμπεριφοράς και να παρέμβουν, για να προωθηθεί και να αναπτυχθεί ένας πραγματικός και ουσιαστικός διάλογος για τα προβλήματα του νησιού και της Ερμούπολης, που θα κατοχυρώνεται από δημοκρατικές διαδικασίες και θα εξασφαλίζει τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών. Κανένας σκοπός, όσο ευγενής και αν φαίνεται, δε δικαιολογεί την καταστρατήγηση των θεσμών που εξασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ των πολιτών και σίγουρα δεν αποτελεί παιδευτικό παράδειγμα προς τις νεότερες γενιές η επίλυση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων με μεθόδους πέραν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

      Ερμούπολη 30 Οκτωβρίου 2009

Υ.Γ. Το παραπάνω κείμενο πρωτοσυντάχθηκε και εκδόθηκε ως Δελτίο Τύπου της Δημοτικής Κίνησης "Ερμού-Πόλη" (που αργότερα, ενόψει των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 7ης-11-2010, μετονομάστηκε "ΣΥΡΑ με λογισμό και μ'όνειρο"), το Νοέμβρη του 2009 και ως εκ τούτου τα συμβάντα που αναφέρονται στο τελευταίο μέρος του συνέβησαν εκείνο το έτος.

Στα μέχρι σήμερα μετέπειτα γεγονότα περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:
-          Το Τμήμα Αναστολών του Σ.τ.Ε. (2010) δεν μπόρεσε να πάρει καμιά σχετική απόφαση γιατί στο μεταξύ οι εργασίες στο χώρο είχαν διακοπεί. Η εκδίκαση της προσφυγής που ζητάει την ακύρωση της οικοδομικής αδείας, πήρε αναβολή και η υπόθεση θα συζητηθεί το Φεβρουάριο του 2012. Δηλ ενώ η Δημοτική Αρχή ζητάει από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, του ενοποιημένου πλέον Δήμου, να εγκρίνει τη συνέχιση των εργασιών (υπάρχει άραγε εν ισχύ οικοδομική άδεια;), εκκρεμεί η απόφαση του Σ.τ.Ε.
-          Παράλληλα (αρχές 2011) έχει ξεκινήσει από τις δικαστικές αρχές και βρίσκεται σε εξέλιξη, η προανακριτική διαδικασία  ως συνέπεια της κατατεθείσης μήνυσης «κατά παντός  υπευθύνου». Και σ’ αυτήν την περίπτωση το νέο Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για κάτι για το οποίο εκκρεμεί μία δικαστική απόφαση.

Ελπίζουμε για τα παραπάνω να δοθεί κατά την εισήγηση του θέματος πλήρης και πειστική πληροφόρηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.