Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010

Στη Σύρο οι περισσότερες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Ο Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Με το προεδρικό διάταγμα του οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που υπογράφουν ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ιωάννης Ραγκούσης και ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Φιλ. Σαχινίδης δημιουργούνται και θα λειτουργήσουν στα Δωδεκάνησα μόλις 6 Διευθύνσεις και 42 Τμήματα έναντι 5 Γενικών Διευθύνσεων, 15 Διευθύνσεων, 79 τμημάτων και 5 αυτοτελών Τμημάτων που δημιουργούνται και θα λειτουργήσουν στις Κυκλάδες!
Με το προεδρικό διάταγμα του οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που υπογράφουν ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ιωάννης Ραγκούσης και ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου τα Δωδεκάνησα, διαγράφονται από το χάρτη των σχεδιασμών της κυβέρνησης, που μάλλον έχει παρεξηγήσει την έννοια της αποκέντρωσης...
Πιο συγκεκριμένα, στο σχέδιο που έχει υποβληθεί στο ΣτΕ και κρατήθηκε και αυτό ως επτασφράγιστο μυστικό, προβλέπονται τα εξής απίθανα:
Η οργάνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου διαρθρώνεται ως ακολούθως:
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα στον Πειραιά
-Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
-Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
-Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
-Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας στον Πειραιά
-Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ- ΠΣΕΑ στον Πειραιά
-Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης στον Πειραιά
-Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου στον Πειραιά
Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων θα έχει έδρα την Ερμούπολη και συγκροτείται από 7 οργανικές μονάδες που έχουν ομοίως έδρα την Ερμούπολη.
Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής θα έχει έδρα την Ερμούπολη και συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
-Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη.
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη
-Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη
-Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη
-Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου με έδρα την Ερμούπολη
Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων θα έχει έδρα τη Μυτιλήνη και συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
-Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών με έδρα την Μυτιλήνη
-Διευθύνσεις Δασών των νομών με τοπική αρμοδιότητα ανά νομό
-Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη
-Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη
Σε ό,τι αφορά τις οργανικές μονάδες που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων προβλέπονται τα εξής:
-Διεύθυνση Διοίκησης με έδρα την Ερμούπολη. Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
-Τμήμα Προσωπικού στην Ερμούπολη
-Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ερμούπολη και αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
-Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Μυτιλήνη και αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
-Τμήμα ΝΠΔΔ στην Ερμούπολη και αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
-Τμήμα ΝΠΔΔ στη Μυτιλήνη και αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
-Τμήμα Διαφάνειας στην Ερμούπολη
-Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών στην Ερμούπολη
Στη Διεύθυνση Διοίκησης υπάγονται και οι ακόλουθες οργανικές μονάδες ανά νομό:
-Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού με έδρα την πρωτεύουσα του εκάστοτε νομού
-Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών με έδρα την πρωτεύουσα του εκάστοτε νομού.
Η Διεύθυνση Οικονομικού έχει έδρα την Ερμούπολη.
Η Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων έχει έδρα την Ερμούπολη.
Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει έδρα την Ερμούπολη.
Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης έχει έδρα την Ερμούπολη με τα τμήματα Ιθαγένειας, Πολιτογράφησης, Μητρώων Αρρένων, Γραμματείας να είναι ομοίως στη Σύρο.
Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης συστήνεται επίσης ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, πλήν του νομού Κυκλάδων, με έδρα την πρωτεύουσα του οικείου νομού Τμήμα Αστικής Κατάστασης και γραφείο γραμματείας.
Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ιδρύεται στην Ερμούπολη και συγκροτείται από το Τμήμα Αδειών Διαμονής Κυκλάδων, Τμήμα Ελέγχου και Τμήμα Γραμματείας.
Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης συστήνεται επίσης ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, πλήν του νομού Κυκλάδων, με έδρα την πρωτεύουσα του οικείου νομού
Τμήμα Αδειών Διαμονής και Γραφείο Γραμματείας.
Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υποθέσεων έχει έδρα την Ερμούπολη και συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα στην ίδια έδρα: Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης, Υγείας και Πρόνοιας, Εργασίας.
Στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υποθέσεων συστήνεται επίσης ανά νομό με έδρα την πρωτεύουσα του οικείου νομού τμήμα κοινωνικής ένταξης και γραφείο γραμματείας.
Δημιουργείται παραπέρα Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου με δύο τμήματα και ένα γραφείο στη Μυτιλήνη ενώ η ίδια υπηρεσία και τα ίδια τμήματα στο Νότιο Αιγαίο θα λειτουργούν στην Ερμούπολη.
Το ανάλογο ισχύει για τις Διευθύνσεις Υδάτων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ενώ στα Δωδεκάνησα δημιουργείται μόνο ένα Τμήμα Υδάτων...
Σε ό,τι αφορά τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου που αποτελείται από 4 τμήματα αυτά προβλέπεται να δημιουργηθούν για μεν το Βόρειο Αιγαίο στη Μυτιλήνη για δε το Νότιο Αιγαίο στην Ερμούπολη.
Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει έδρα τη Μυτιλήνη όπως και τα πέντε τμήματα της.
Προβλέπεται ευτυχώς η διατήρηση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου που θα αποτελείται από 5 τμήματα. Ανάλογες βέβαια Διευθύνσεις προβλέπονται στους νομούς Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου και Σάμου.
Σε ό,τι αφορά τις Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου αυτές και τα 4 τμήματα τους δημιουργούνται στη Μυτιλήνη και την Ερμούπολη αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.