Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Αναγκαια η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής


Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου την πρόσφατη συνεδρίαση του στην έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ομότ. Καθηγητή Σταύρου Θωμαδάκη, συζήτησε το ζήτημα  συζήτησε διεξοδικά το Π.Δ. υπ’αριθμ. 93/ ΦΕΚ 131 / Α / 5.6.2013 «Κατάργηση Τμήματος, ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου».

Το Συμβούλιο σημειώνει ότι το ΠΔ απέχει σημαντικά από τις προτάσεις που υπέβαλε στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την διάρθρωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Συμβούλιο απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλο με την οποία αναλύει τη θέση του και ζητά την αναθεώρηση του ΠΔ 93 για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ειδικότερα αναφέρεται στο ιστορικό και στην αναγκαιότητα ίδρυσης της Πολυτεχνικής Σχολής, την οποία χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα σημαντικό πυλώνα της αναπτυξιακής προοπτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Συμβούλιο ζητά από τον κ. Υπουργό να επανεξετάσει το ΠΔ 93 και να προχωρήσει στην ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής, αναιρώντας την αρνητική διάκριση σε βάρος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο παραμένει μετά το Σχέδιο Αθηνά, το μόνο ΑΕΙ το οποίο διαθέτει μεν Τμήματα Μηχανικών 5ετούς φοίτησης αυτά όμως δεν εντάσσονται σε Πολυτεχνική Σχολή.

 

Η επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας

Το Συμβούλιο διαπιστώνει με ανησυχία ότι το ΠΔ 93 απέχει σημαντικά από τις προτάσεις που το ίδιο διατύπωσε για την διάρθρωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε απάντηση ερωτήματος που απηύθυνε ο κ. Υπουργός Παιδείας προς το Συμβούλιο για διατύπωση γνώμης σχετικά με το Σχέδιο ‘Αθηνά’ για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Tο ΠΔ 93 /2013 περιγράφει την διάρθρωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις υπάρχουσες Σχολές, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η Πολυτεχνική Σχολή παρά το γεγονός ότι σήμερα λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου τρία Τμήματα Μηχανικών 5ετούς φοίτησης. 

Το Συμβούλιο διαπιστώνει επίσης με έκπληξη ότι το Π.Δ. 93 θεσμοθετεί μια αρνητική διάκριση σε βάρος του Πανεπιστημίου μας καθώς παραμένει το μόνο ΑΕΙ το οποίο διαθέτει μεν Τμήματα Μηχανικών 5ετούς φοίτησης αυτά όμως δεν εντάσσονται σε Πολυτεχνική Σχολή, αλλά διασπείρονται σε δύο διαφορετικές σχολές που περιλαμβάνουν ταυτοχρόνως Τμήματα 4ετούς φοίτησης.

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θεωρεί σκόπιμο να επισημάνει τα ακόλουθα:

Το θέμα της Πολυτεχνικής Σχολής στο Αιγαίο έχει μακρά ιστορία. Πριν από δεκαπέντε, περίπου, χρόνια η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου (στην υπ. αριθμ. 16/20.10.1998 συνεδρίασή της) ενέκρινε το πρώτο  «Σχέδιο Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Ιδρύματος».

Επτά χρόνια αργότερα  στην υπ. αριθμ. 21/07.07.2005 συνεδρίασή η Σύγκλητος επικαιροποίησε   το  «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Ιδρύματος» που είχε εκπονηθεί το 2002. Στην κατεύθυνση που όρισε ο Στρατηγικός Άξονας 3: «Ακαδημαϊκή Συγκρότηση», η Σύγκλητος του (συνεδρίασή της υπ. αριθμ. 14/29.11.2007) αποφάσισε ομόφωνα την υποβολή πρότασης για ίδρυση και λειτουργία Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην οποία θα ενταχθούν τα τρία ήδη λειτουργούντα Τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στην υπ. αριθμ. 19/30.06.2008 συνεδρίασή της, η Σύγκλητος επαναβεβαίωσε την ως άνω θέση της συνεκτιμώντας και υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων:

·         την ανάγκη για δημιουργία του απαραίτητου εκπαιδευτικού και ερευνητικού πλαισίου και των συνεργειών για τα επί μακρόν λειτουργούντα Τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου υπό τη θεσμική σκέπη άλλων Σχολών

·         την ανάγκη να επιλυθούν προβλήματα και δυσλειτουργίες που αφορούν τόσο τη λειτουργία των Τμημάτων Μηχανικών όσο και τη θεσμική ταυτότητα των σπουδών Μηχανικού.

Η ανάγκη ίδρυσης Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου είχε υποστηριχτεί το Δεκέμβριο του 2007 με ομόφωνη απόφαση από τη Σύνοδο Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και των Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών, και με τη σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει εγκριθεί με απόφαση και του αρμόδιου Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ).

Η στενή συνεργασία και η συνέργεια Τμημάτων Μηχανικών που καλύπτουν συναφή γνωστικά πεδία στο πλαίσιο Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση και ενίσχυση του επιπέδου σπουδών και της έρευνας. Η εξασφάλιση οικονομιών κλίμακας σε διάφορα επίπεδα (π.χ. διδακτικά σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ερευνητικά και διοικητικά) αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την επιβίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου μας και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων.

Η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Αιγαίου θα διευκολύνει και θα υποστηρίξει τις διεπιστημονικές συνεργασίες, την κοινή εκπαιδευτική στρατηγική και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την έρευνα, ενώ ταυτόχρονα θα συνεισφέρει σημαντικά στη διαμόρφωση διεπιστημονικής κουλτούρας. Κατ’ αποτέλεσμα, η ενίσχυση των ήδη λειτουργούντων Τμημάτων Μηχανικών που θα την απαρτίσουν εκτιμάται ότι θα βελτιώσει σημαντικά την ελκυστικότητα προς φοιτητές, ιδίως σε μία περίοδο που αυτή είναι αποφασιστικής σημασίας για την ίδια τη επιβίωση των περιφερειακών πανεπιστημίων, αλλά και την αναζήτηση νέων δομών και μορφών ανάπτυξής τους. Μία ενεργός Πολυτεχνική Σχολή μπορεί να καταστεί πολύτιμος στρατηγικός κόμβος στο Πανεπιστήμιο που θα προσελκύσει φοιτητές, επιστημονικό προσωπικό και νέους πόρους στο Αιγαίο.

Το Συμβούλιο αξιολογεί την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής ως ιδιαίτερα σημαντικό πυλώνα της αναπτυξιακής προοπτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Συμβούλιο τέλος επισημαίνει ότι η ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μετά και την ορθή απόφαση του κ. Υπουργού Παιδείας για διατήρηση του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη όχι μόνον με τα ακαδημαϊκά κριτήρια που προαναφέραμε αλλά και αναπτυξιακά κριτήρια που αφορούν στην πολύπλευρη ενδυνάμωση των νησιωτικών κοινωνιών και της οικονομίας του Αιγαίου.

Συνοψίζοντας, το Συμβούλιο εκτιμά ότι είναι άμεση ανάγκη να επανεξετασθεί η διάρθρωση των σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και -έστω και την ύστατη στιγμή- να ιδρυθεί Πολυτεχνική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπως ακριβώς έχει γίνει για όλα ανεξαιρέτως τα Τμήματα Μηχανικών, για όλα ανεξαιρέτως τα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα.

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου κάνει έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας  να επιδείξει την απαιτούμενη φροντίδα και προσοχή ώστε να μην ανατραπεί μία επεξεργασμένη στρατηγική στόχευση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο επί τριάντα χρόνια εργάζεται για να διακριθεί τόσο στην Ελληνική ακαδημαϊκή πραγματικότητα όσο και διεθνώς, και παράλληλα επιδιώκει να συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην ανάπτυξη της νησιωτικής περιοχής του Αιγαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.